Chính sách sở hữu trí tuệ

Vua Hàng Hiệu đã đưa ra chính sách chung về việc vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo các luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ số. Vua Hàng Hiệu sẽ phản hồi các thông báo theo mẫu cung cấp dưới đây từ các khu vực khác ngoài Hoa Kỳ.

Các khách hàng vui lòng liên hệ với Phòng Luật của Vua Hàng Hiệu qua email legal@vuahanghieu.com (phương pháp liên hệ được ưa thích) để cung cấp thông tin khiếu nại và phản hồi khiếu nại về việc vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn cũng có thể liên hệ với phòng luật của Vua Hàng Hiệu tại địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. Phòng Luật của Vua Hàng Hiệu được chỉ định là đại diện để nhận các thông báo về vi phạm sở hữu trí tuệ trên trang web.

Ngoài ra, lưu ý rằng Vua Hàng Hiệu sẽ chấm dứt quyền của các chủ tài khoản và người sử dụng trong trường hợp thích hợp nếu họ bị xác định là các vi phạm lặp lại.

Việc báo cáo vi phạm

Vua Hàng Hiệu tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng phải làm điều tương tự. Nếu bạn tin rằng sản phẩm của mình đã bị sao chép hoặc vi phạm bản quyền hoặc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ khác, vui lòng gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ legal@vuahanghieu.com thông tin sau đây bằng văn bản theo DMCA (Xin hãy xem xét những yêu cầu này với luật sư của bạn và xem Phần 512 (c) (3) của Đạo luật Bản quyền) (thông báo):

  • (a) Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác;
  • (b) Mô tả cụ thể về tác phẩm có bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác mà bạn cho rằng bị vi phạm (nếu bạn cho rằng có nhiều tác phẩm hoặc quyền sở hữu trí tuệ đã bị vi phạm tại cùng một vị trí, vui lòng cung cấp danh sách với mô tả cụ thể về tất cả các tác phẩm hoặc quyền sở hữu trí tuệ đó);
  • (c) Mô tả cụ thể về nơi chứa tài liệu mà bạn cho rằng bị vi phạm trên Vua Hàng Hiệu đủ để cho phép Vua Hàng Hiệu định vị được tài liệu đó;
  • (d) Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
  • (e) Tuyên bố của bạn rằng bạn tin tưởng tốt và sử dụng bị tranh chấp không được cho phép bởi chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, đại diện của nó hoặc luật pháp;
  • (f) Tuyên bố của bạn rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và tuyên bố chịu trách nhiệm trước tuyên bố của bạn;

Sau khi Vua Hàng Hiệu nhận được thông báo vi phạm bản quyền đúng và trung thực, Phòng Luật của Vua Hàng Hiệu (đại diện được chỉ định cho mục đích DMCA) có thể loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Khi loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu đó, Vua Hàng Hiệu sẽ cố gắng thông báo cho người dùng vi phạm về việc loại bỏ, lý do loại bỏ và có thể cung cấp cho người dùng bản sao của thông báo và thông tin liên hệ của bên thông báo.

Bạn phải thừa nhận rằng nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu Thông báo trên bằng văn bản, Thông báo của bạn có thể không hợp lệ và Vua Hàng Hiệu có thể bỏ qua các thông báo không đầy đủ hoặc không chính xác mà không chịu trách nhiệm nào.

Theo phần 512(f) của Đạo luật Bản quyền, bất kỳ người nào cố ý đại diện sai sự thật về tài liệu hoặc hoạt động vi phạm bản quyền hoặc đã bị loại bỏ hoặc vô hiệu hóa bằng lỗi hoặc nhận dạng sai có thể chịu trách nhiệm pháp lý. Vua Hàng Hiệu cam kết tuân thủ các yêu cầu liên quan đến việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và sẽ đáp ứng những thông báo về vi phạm đúng quy trình để bảo vệ quyền lợi của cả người dùng và chủ sở hữu.

B. Xử lý vi phạm

Nếu bạn tin rằng công việc của mình đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa một cách nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai, vui lòng cung cấp thông tin sau đây cho legal@vuahanghieu.com bằng văn bản theo DMCA (Xin hãy xem xét những yêu cầu này với luật sư của bạn và xem Phần 512 (g) (3) của Đạo luật Bản quyền) (đối phó thông báo):

  • (a) Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người đăng ký Vua Hàng Hiệu;
  • (b) Xác định tài liệu đã bị xóa hoặc truy cập bị vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc truy cập bị vô hiệu hóa;
  • (c) Một tuyên bố được thực hiện dưới mức trách nhiệm phạt về việc người đăng ký tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do lỗi hoặc nhầm lẫn trong việc xác định tài liệu cần xóa hoặc vô hiệu hóa;
  • (d) Tên, địa chỉ, số điện thoại của người đăng ký và một tuyên bố rằng người đăng ký đồng ý với thẩm quyền của Tòa án Liên bang cho khu vực tòa án phục vụ hoặc nếu địa chỉ của người đăng ký ở ngoài Hoa Kỳ, cho bất kỳ khu vực tòa án nào mà nhà cung cấp dịch vụ có thể được tìm thấy và người đăng ký sẽ chấp nhận việc nhận bản án từ người cung cấp thông báo theo mục (c) (1) (C) hoặc đại diện của người đó.

Nếu Phòng Luật của Vua Hàng Hiệu (đại diện được chỉ định) nhận được Thông báo Phản hồi, Vua Hàng Hiệu có thể gửi bản sao của Thông báo Phản hồi đến bên yêu cầu ban đầu thông báo cho họ biết rằng Vua Hàng Hiệu có thể thay thế tài liệu đã bị xóa hoặc ngưng vô hiệu hóa nó. Trừ khi chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ đưa ra một đơn yêu cầu tòa án để đưa ra một quyết định trước tòa liên quan đến vấn đề mà Phòng Luật của Vua Hàng Hiệu (đại diện được chỉ định) đã nhận được, tài liệu đã bị xóa có thể được thay thế (hoặc truy cập được khôi phục) trong khoảng 10 ngày làm việc sau khi nhận được Thông báo Phản hồi, theo quyết định của Phòng Luật của Vua Hàng Hiệu.

Cảm ơn bạn đã chú ý đến những yêu cầu này.

Xem nội dung này trong tiếng Anh

from Tin tức – Vua Hàng Hiệu https://ift.tt/HyiQV0A
via https://ift.tt/izm9cBe